eliona: (Default)
2017-01-08 09:59 am

Như ánh sáng

Đây là tản văn thứ hai, được viết tặng thiếu nữ irish
Tên: Như ánh sáng

Tác giả: Eliona/Ly

Thể loại: general

Rating: Dành cho mọi lứa tuổi

Lưu ý: Như đã tâm sự với irish, tản văn này ra đời dưới sự "tài trợ" của ốm đau và hoang tưởng. Chính bản thân tác giả cũng không rõ ý nghĩa của nó.

Đề tựa:

Tôi hạnh phúc và tự do

Như ánh sáng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Read more... )
eliona: (Default)
2017-01-03 08:19 pm

[Review|Gramander] A beautiful tragedy, and I love it.

Review for "Almost lover" a Gramander fanfic writen by 聆泠_懒萌懒萌

Please read the original fanfiction here:
Original post writen in Chinese

Read more... )
eliona: (Default)
2016-12-25 12:56 pm

Narcissus

Credence Barebone/Original Percival Graves
Series Drabble(s) | Collected ficlet(s)
Religion | Mythology -- freeform | Floriography
Work in Progress
 
 
Narcissus was Percival's favourite flower, especially the yellow one. He had been fond of jonquil for quite a while now.

0. Prologue

Read more... )
eliona: (Default)
2016-12-25 12:17 pm

Prison of memories

An Inception AU
Lex Luthor x Clark Kent | Work in progress
Angst | implied character death.
Background music: Mind heist full album by Zack Hemsey

Because I want Clark Kent built a prison of his own memories, isn’t it beautiful?

Read more... )